بست ابتدایی ۱۶ ورسک بست ابتدایی ۱۶ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

بست ابتدایی ۱۶ ورسک

72,500 تومان
چهار راه دریپر ورسک چهار راه دریپر ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

چهار راه دریپر ورسک

60,000 تومان
قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک

33,000 تومان
قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک

40,000 تومان
پانچر قطره چکان دستی 5 میل آبافرین
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

پانچر قطره چکان دستی 5 میل آبافرین

95,000 تومان
تایمر سنسور باران ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر سنسور باران ورسک

ناموجود
تایمر کنترلر ۹ ایستگاهه ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر کنترلر ۹ ایستگاهه ورسک

ناموجود
تایمر دستی تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر دستی تک خروجی ورسک

ناموجود
تایمر اتوماتیک تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر اتوماتیک تک خروجی ورسک

ناموجود
تایمر مه پاش تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر مه پاش تک خروجی ورسک

ناموجود
کورکن مه پاش ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

کورکن مه پاش ورسک

ناموجود
وزنه مه پاش ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

وزنه مه پاش ورسک

ناموجود
مه پاش هفت نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش هفت نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش شش نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش شش نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش پنج نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش پنج نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش تک نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش تک نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش چهار نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش چهار نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش چهار نازله سبز ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش چهار نازله سبز ورسک

ناموجود
شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ ورسک

ناموجود