بست ابتدایی ۱۶ ورسک بست ابتدایی ۱۶ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

بست ابتدایی ۱۶ ورسک

72,500 تومان
چهار راه دریپر ورسک چهار راه دریپر ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

چهار راه دریپر ورسک

60,000 تومان
قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک

33,000 تومان
قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک

40,000 تومان
پانچر قطره چکان دستی 5 میل آبافرین
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

پانچر قطره چکان دستی 5 میل آبافرین

95,000 تومان
شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ ورسک

ناموجود
شیر انشعاب تیپ به تیپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب تیپ به تیپ ورسک

ناموجود
شیر انشعاب 16 به لوله اصلی ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب 16 به لوله اصلی ورسک

ناموجود
شیر انشعاب 16 در تیپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب 16 در تیپ ورسک

ناموجود
شیر انشعاب 16 در 16 ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب 16 در 16 ورسک

ناموجود
واشر بست ابتدایی ۱۶ شفاف ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

واشر بست ابتدایی ۱۶ شفاف ورسک

ناموجود
سه راه تيپ به تيپ به تيپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

سه راه تيپ به تيپ به تيپ ورسک

ناموجود
سه راه تيپ به ۱۶ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

سه راه تيپ به ۱۶ ورسک

ناموجود
زانو تيپ به تيپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

زانو تيپ به تيپ ورسک

ناموجود
کورکن تیپ پاکتی ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

کورکن تیپ پاکتی ورسک

ناموجود
رابط تیپ به لی فلت ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

رابط تیپ به لی فلت ورسک

ناموجود
رابط تیپ به تیپ کشویی ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

رابط تیپ به تیپ کشویی ورسک

ناموجود
رابط تیپ به 16 کشویی ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

رابط تیپ به 16 کشویی ورسک

ناموجود
شیر انشعاب سه راهی ویسپار
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب سه راهی ویسپار

ناموجود