پانچر قطره چکان دستی 5 میل آبافرین
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

پانچر قطره چکان دستی 5 میل آبافرین

49,000 تومان
تایمر سنسور باران ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر سنسور باران ورسک

ناموجود
تایمر کنترلر ۹ ایستگاهه ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر کنترلر ۹ ایستگاهه ورسک

ناموجود
تایمر دستی تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر دستی تک خروجی ورسک

ناموجود
تایمر اتوماتیک تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر اتوماتیک تک خروجی ورسک

ناموجود
تایمر مه پاش تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر مه پاش تک خروجی ورسک

ناموجود
کورکن مه پاش ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

کورکن مه پاش ورسک

ناموجود
وزنه مه پاش ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

وزنه مه پاش ورسک

ناموجود
مه پاش هفت نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش هفت نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش شش نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش شش نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش پنج نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش پنج نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش تک نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش تک نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش چهار نازله طوسی ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش چهار نازله طوسی ورسک

ناموجود
مه پاش چهار نازله سبز ورسک
میکروآب پاش و مه پاش پلیمری

مه پاش چهار نازله سبز ورسک

ناموجود
شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ ورسک

ناموجود
شیر انشعاب تیپ به تیپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب تیپ به تیپ ورسک

ناموجود
شیر انشعاب 16 به لوله اصلی ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب 16 به لوله اصلی ورسک

ناموجود
شیر انشعاب 16 در تیپ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب 16 در تیپ ورسک

ناموجود
شیر انشعاب 16 در 16 ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

شیر انشعاب 16 در 16 ورسک

ناموجود
واشر بست ابتدایی ۱۶ شفاف ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

واشر بست ابتدایی ۱۶ شفاف ورسک

ناموجود