روز مزرعه - علفکش دومنظوره آکسیال وان

علف کش دو منظوره آکسیال وان Axial One 

آکسیال وان حاوی ۴۵ گرم ماده موثره پينوکسادن و ۵ گرم ماده موثره جدید فلوراسولام م یباشد. این  عل فکش روى یولاف وحشى، فالاریس، دمروباهى کشیده، چچم و عل فهای هرز پهن برگ نظیر خردل 1 لیتر در هکتار / وحشی، کنگر صحرایی، پنیرک، پیچک بند و هفت بند مؤثر است. مقدار مصرف آن ۵ است که باید درمرحله 3 برگى تا اواسط پنج هزنی عل فهاى هرز نازک برگ و ۲ الی ۴ برگی عل فهای هرز پهن برگ مصرف شود.
آکسیال وان یک علفکش سیستمیک است که از طریق برگ و ریشه جذب میشود و به سرعت به  نقاط رشد منتقل م یشود. پینوکسادن پس از جذب عل فهای هرز، باعث توقف فوری رشد در مریستمها  م یشود. رشد عل فهای هرز    ۴۸ ساعت پس از استفاده متوقف م یشود. علائم بسته به شرایط محیطی و گونه های درگیر، طی یک تا سه هفته مشاهده میشود و با جلوگیری از کارکرد آنزیم استیل مانع از تولید غشاء سلولی شده و در نتیجه سلو لهای جوان از بین رفته و به ACCase کوآنزیم – آ تدریج گیاه خشک م یشود.  فلوراسولام علفکشی است از گروه تریازولوپیریمیدین که در گیاهان حساس مانع از کارکرد آنزیم شده و با توقف تولید برخی اسیدهای آمینه کلیدی موجب خشکیدن آنها ALS استولاکتیت سینتاز م یشود. فلوراسولام هم از برگ و هم از طریق ریشه جذب و تاثیر اولیه آن توقف رشد و کلروز یا زردی بر گها بوده و به دنبال آن قهو های شدن و نکروز نقاط رشد است.
ایمن کننده موجود در آکسیال وان با نام کلوکوئینتوسنت مکسیل، محافظت عالی برای گیاه زراعی ایجاد میکند تا این علفکش هیچ تنشی بروی گندم و جو ایجاد نکند.

آکسیال وان یک ترکیب آماده مصرف برای کنترل عل فهای هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع گندم  و جو است. فرمولاسیون اختصاصی آکسیال وان باعث افزایش سرعت نفوذ و پخ ششوندگی بهتر در  سطح برگ و بارانتابی بالا م یشود.
عملکرد سریع آکسیال وان رقابت عل فهای هرز را به سرعت از بین م یبرد و با مصرف آکسیال وان، کشاورزان م یتوانند به مزارع خود افتخار کنند و دیگر نیازی به نگرانی در مورد از دست دادن عملکرد نداشته باشند 

رضا
بنیان گذار

دیار کشت یک مجموعه کامل برای همه دوستداران رشته کشاورزی و باغبانی میباشد که میتوانند تمام نیاز های خود را در این زمینه برطرف نمایند ما همیشه همراه شما خواهیم بود

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما به دیگران نمایش داده نمیشود*

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!